Rojgar Mela:

Rojgar Sahayata Shivir
Rojgar Mela date and location for year 2015-16
Rojgar Mela date and location for year 2014-15